بازرسی کالا

خدمات بازرسی

يكی ازدغدغه‌های دائمی فروشندگان و خصوصاً خريداران هنگام انجام معاملات بين المللی و خريد كالا، عدم اطمينان به طرف مقابل و ترديد در انجام تعهدات تقبل شده از طرف وی می‌باشد.

در اين راستا، يكی از ابزارهايی كه می‌تواند مورد توجه قرار گيرد و با استفاده از آن مسئوليت‌های فروشنده قبل از حمل كالا و دريافت پول مورد بررسی و كنترل قرار داده شود، بهره‌گيری از خدمات شركت‌های بازرسی می‌باشد كه با اعمال نظارت، كنترل كمی و كيفی كالای خريداری شده، موجب كاهش اختلافات آتی فيمابين خريدار و فروشنده می‌گردد. در واقع، برای جلوگيری و رفع مشكلات، از مدت‌ها قبل سعی گرديده است كه با استفاده از مكانيزم‌های خاص موجبات ايجاد اختلاف بين خريدار و فروشنده به حداقل ممكن كاهش يابد و در اين رابطه موضوع بازرسی كالا در مبدا و قبل از حمل، به عنوان يكی از ابزارهای مهم در جهت كاهش و يا رفع اختلاف بين متعاملين مطرح بوده است. با انجام خدمات بازرسی قبل از حمل، خريدار می‌تواند با پيش‌بينی‌های لازم و انتخاب يك شركت بازرسی كننده امين و معتمد، شرايطی را فراهم آورد كه اولاً مشکلی ايجاد نگردد، ثانياً‌ در صورت بروز مشكل مدارك و شواهد كافی دال بر چگونگی شرايط كالا قبل از حمل در اختيار داشته باشد. امروزه، شركت‌های بازرسی كالا يكي از اجزا مهم تجارت جهانی می‌باشند كه از وجود آنها براي كنترل كميت، كيفيت و بسته بندی كالا و جلوگيری از ورود و صدور كالای نامرغوب استفاده می‌گردد.

بازرسی حین ساخت

به منظور ارتقا كيفيت و حصول اطمينان از كيفيت توليد و رعايت روش‌های صحيح مطابق با استاندارد جهانی، بازرسی حين توليد انجام می‌گيرد و موارد احتمال نواقص كيفی و عدم كارايی در نظر گرفته می‌شود. لازم به ذکر است که عملاً معايبی در محصولات وجود دارد كه تنها در بازرسی حين ساخت نمايان می‌شود.
در ساخت قطعات و مجموعه‌های پيچيده، بسياري از قسمت‌ها و مواد اوليه از پيمانكاران جز تأمين می‌شود و بديهی است كيفيت مواد و قطعات ورودی روی كيفيت محصول نهايی كاملاً‌ مؤثر می‌باشد.
يکي ديگر از جنبه‌های بازرسی حين ساخت مربوط به زمانی است كه تغييری در فرآيند توليد ايجاد شود.
اين تغيير ممكن است به دلايل مختلف از جمله بالا بردن ظرفيت توليد، به كارگيری ماشين آلات جديد و غيره صورت گيرد که بازرس بايد دقيقاً‌ اثر تغييرات مزبور را در كيفيت محصول نهايی رديابی و بررسی نمايد.

بازرسی قبل از حمل

بازرسی قبل از حمل كالا يا سورويانس عبارت است از هرگونه كنترل، نظارت، بررسی، بازبينی، آزمايش، نمونه‌برداری، اندازه‌گيری و عمليات مشابه كه در مورد كيفيت و كميت و بر حسب ساير موارد خصوصيات كالا، خدمات، تأسيسات و تجهيزات و فرآيندها و به منظور تعيين مطابقت آنها با شرايط قراردادی و يا مشخصات از پيش تعيين شده و يا به جهت اعلام نظرات حرفه‌ای انجام می‌گيرد و نهايتاً می‌تواند به صدور گواهينامه بازرسی منجر شود.

بازرسی در مقصد

چنانچه اسناد حمل به علت عدم ارائه گواهي بازرسی كالا، مؤخر بودن تاريخ بارنامه نسبت به صدور گواهينامه، مغايرت متن گواهينامه بازرسی با متن تعيين شده، ارائه گواهی بازرسی از طرف شركت ديگر به جز شركت بازرسی تعيين شده و يا عدم تاييد گواهی بازرسی توسط اطاق بازرگانی محل صدور گواهي بازرسی، به صورت وصولی دريافت شود، طبق دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، بازرسی كالا در گمرك مقصد، منحصراً‌ توسط اين شركت انجام می‌پذيرد و اين امر مبين اطمينان كامل بانك مزبور به اين شركت و در جهت حفظ مصالح و سياست‌های ارزی كشور می‌باشد.

بازرسی کالای داخلی

در تعدادی از كالاهای ساخت داخل، شركت بازرسي مهندسی و صنعتی ايران به عنوان بازرس تعيين می‌شود و اين شركت در مراحل مختلف توليد شركت نموده و در صورت تائيد كالای ساخته شده و مطابقت آن با اسناد خريد، نسبت به صدور گواهينامه اقدام می‌نمايد

بازرسی در ارتباط با خريدهای داخلی

  • تهيه مستندات لازم به كمك بازرسي كالای موجود و ارزشيابي توانايی ساخت و ارائه آن مطابق با استانداردها و كيفيت مورد توجه خريدار قبل از عقد قرارداد خريد به جهت حصول اطمينان خريدار
  • بازرسی برای حصول اطمينان از كيفيت، كميت، بسته بندی و بارگيری كالا در مبدا
  • نظارت بر مراحل مختلف فرآيند ساخت و اجرای بازرسی كنترل كيفي در هر مرحله ساخت و تهيه گزارش‌های مدون جهت ارائه به خريدار

بازرسی در ارتباط با واردات كالا

  • بازرسی برای حصول اطمينان از كيفيت كالا و توانايی تحول كمی و به موقع آن به كمك بازرسی و ارزيابی سازنده و يا فروشنده قبل از عقد هرگونه قرارداد و يا گشايش اعتبار اسنادی
  • بازرسی برای حصول اطمينان از كيفيت، كميت، بسته بندی و بارگيری كالا در مبدا
  • نظارت بر مراحل مختلف فرآيند ساخت و اجراي بازرسی كنترل كيفی در هر مرحله ساخت و تهيه گزارش‌های مدون از بازرسی و ارايه آن به خريدار
  • بازرسی براي حصول اطمينان از كيفيت، كميت و بسته بندی كالايی كه بدون بازرسی وارد گمرك گرديده است و يا به دلايل مختلف اسناد آن مورد قبول بانك گشايش كننده اعتبار نمی‌باشد

بازرسی در ارتباط با صادرات كالا

  • تهيه مستندات لازم به كمك بازرسی كالای موجود و ارزشيابی توانايی ساخت و ارائه آن مطابق با استانداردها و كيفيت مورد توجه خريدار قبل از عقد قرارداد فروش به جهت كسب اعتماد خريدار به درخواست فروشنده
  • بازرسی برای حصول اطمينان از كيفيت، كميت، بسته بندی و بارگيری كالا در مبدا
  • نظارت بر مراحل مختلف فرآيند ساخت و اجرای بازرسی كنترل كيفی در هر مرحله ساخت و تهيه گزارش‌های مدون از بازرسی جهت ارايه به خريدار